VOORWOORD

INTRODUCTIE

HET DOOPSEL

HET VORMSEL

DE BIECHT

DE EUCHARISTIE

DE ZIEKENZALVING

HET HUWELIJK

HET WIJDINGS

Je bent hier > Home >De Zeven Sacramenten>Introductie

Een sacrament is een heilige godsdienstige handeling waardoor de gelovige een onzichtbare zegen ontvangt, in de vorm van een

uiterlijk teken, zichtbaar of hoorbaar.

De sacramenten zijn door onze Jezus Christus zelf ingesteld. De Koptisch Orthodoxe Kerk geloofd dat de sacramenten echt heilzaam

zijn en dat ze de gelovige werkelijk onzichtbare  zegen brengen.

+ St. Petrus de apostel zegt in een van zijn brieven: "...die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid

 Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen,

door het water heen gered werden. Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop" (1 Pet. 3:20,21).

+ St. Johannes de Evangelist zegt het volgende over de communie:

 "Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn

bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten

 jongste dage. Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank.

Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Gelijk de levende Vader mij gezonden heeft en Ik leef door de

Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij . Dit is het brood, dat uit de hemel nedergedaald is;

niet gelijk de vaderen gegeten hebben en gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven" (Joh.6:53-59).

Hetzelfde geldt voor de andere sacramenten.

Het aantal kerkelijke sacramenten 

+ Er zijn zeven sacramenten: doop, vormsel, biecht, eucharistie, ziekenzalving, huwelijk en het wijdingssacrament.

+ De eerste vier sacramenten zijn noodzakelijk voor elke gelovige. Hoewel de andere drie niet voor elke gelovige

 nodig zijn, zijn toch het huwelijk en het wijdingssacrament onmisbaar voor de kerk. De eerste is belangrijk voor de

 instandhouding en groei van de mensheid en de tweede voor het uitoefenen van verschillende gewijde taken, die niet

door leken verricht kunnen worden.

+  De Koptisch Orthodoxe Kerk heeft dus zeven sacramenten: De algemene definitie van de kerkelijke sacramenten is op

alle zeven van toepassing.

 De Bijbel bevat instructies betreffende elk van de zeven sacramenten. De geschriften van de kerkvaders in de vroegste

eeuwen maken duidelijk dat er zeven sacramenten zijn. Sommigen noemden één, twee of drie van de sacramenten en

anderen noemden weer andere, enz. De Kerk vergelijkt de zeven sacramenten met de zeven zuilen

 waarop de Wijsheid haar huis heeft gebouwd (Spr. 9:1).In de bijbel drukt het getal zeven het begrip van volmaaktheid uit.

De viering van de sacramenten

Bij ieder sacrament horen bepaalde gebeden om de zegen van de Heilige Geest te vragen en te ontvangen.

 Wie mag de sacramenten toedienen?

+ Een bisschop kan alle sacramenten bedienen, maar er zijn minstens drie bisschoppen nodig voor de wijding van een

bisschop in het sacrament van de geestelijkheid. Een  priester kan geen geestelijke staat verlenen, maar kan de

andere zes sacramenten bedienen. Een diaken kan alleen de bisschop of priester helpen bij de bediening van de zeven

sacramenten. Sacramenten kunnen dus alleen toegediend worden door een priester of een bisschop en niet door leken of diakenen.

+ De Koptisch Orthodoxe Kerk leert dat de werkzaamheid van de zegeningen die door de sacramenten verkregen worden, niet

afhankelijk zijn van de wijze waarop de priester of de bisschop leeft. Dit is gebaseerd op de volgende redenen. De apostel Paulus zegt

dat de wezenlijke zegenboodschap niet van enige menselijke inspanning afhangt, maar volkomen van God:

 "Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom geeft" (1 Kor.3:7).

Hoewel de Heer niet doopte en het dopen overliet aan de discipelen, staat er toch in de bijbel dat Hij het was die doopte (Joh. 4:1,2).

" Onze Heer is het, die met de Heilige Geest doopt"(Joh. 1:33).

Wij kunnen begrijpen dat op dezelfde manier gezegd kan worden, dat het niet de priester of de bisschop

is die de sacramenten bedient, maar de Heer die in hem, met hem en door hem werkt. "...want God is het, die om zijn welbehagen

 zowel het willen als het werken in u werkt" (Fil. 2:13); "Maar als medewerkers (Gods) vermanen wij u ook de genade Gods niet

tevergeefs te ontvangen" (2 Kor. 6:1).

St. Paulus zegt verder: "...want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is" (1 Kor. 15:10).

St. Paulus zegt ook: "Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof  God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u:

laat u met God verzoenen"(2 Kor. 5:20).

Toen Korach, Dathan en Abiram tegen God en Mozes rebelleerden, hun vuurpannen namen en daarin wierook offerden, werden ze

 streng gestraft. Maar God gaf dit bevel: "...en maakt deze (de vuurpannen)

tot dunne platen, tot een overtrek voor het altaar, want zij hebben ze voor het aangezicht des Heren gebracht, zodat deze geheiligd

 zijn"(Num. 16:38).

Onze Heer Jezus Christus gaf ons de opdracht te luisteren naar de lessen van onze leraren, ook al zijn deze slecht. We moeten echter

 hun slechte voorbeeld niet volgen (Mt. 23:1-3).

St. Johannes Chrysostomus zei: "Het kan gebeuren dat de leiders slecht zijn en de leken rechtschapen.

Maar de zegen hangt niet af van de levenswijze van de geestelijkheid. Ik zeg dit omdat niemand moet twijfelen aan de wettigheid van

de opgedragen riten als hij het leven van de priester bestudeert, omdat alles afhangt van de kracht van God. Hij alleen staat garant

voor de zegen die het sacrament bewerkstelligt."

En St. Athanasius de Apostolische zei: "De priester wijdt het water (voor de doop) niet, maar verricht slechts de handelingen die nodig

zijn, waarvoor hij Gods zegen verkrijgt".Hij zei ook: "Als wij dopen, bevestigen en vergiffenis schenken, is dit alles slechts te danken

aan Christus die het bewerkstelligt."

En ook: "Het maakt niet uit of de sacramenten uit de hand van een rechtschapen of een niet rechtschapen priester komen, omdat de

sacramenten lijken op zaadjes die over de aarde verspreid worden door de boer en die de  benodigde oogst leveren of de handen van

de boer nu schoon of vuil zijn;

en als het effect van de sacramenten afhangt van de levenswijze van de priester, volgt daaruit dat onze redding afhangt van zijn wil!"