VOORWOORD

INTRODUCTIE

HET DOOPSEL

HET VORMSEL

DE BIECHT

DE EUCHARISTIE

DE ZIEKENZALVING

HET HUWELIJK

HET WIJDINGS

Je bent hier > Home >De Zeven Sacramenten>Het huwelijk
 

De viering van het sacrament van het huwelijk is de heilige dienst waardoor de bruidegom en de

 bruid samen verenigd worden en de goddelijke genade ontvangen die hun echtvereniging heiligt,

 volmaakt en geestelijk maakt, gelijk de vereniging van Christus met de kerk. Dit sacrament is van

 zeer groot belang. Niet alleen het leven van twee personen, maar het huis, de staat, de Kerk, en

 het Koninkrijk Gods zijn er nauw bij betrokken. Het is niet een sacrament om lichtvaardig of

 onnadenkend te beschouwen, of onzorgvuldig te bedienen.

Instelling van het sacrament

*  Het lijdt geen twijfel dat het huwelijk door God zelf  ingesteld is bij de schepping van de wereld.
"En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem;
 man en vrouw schiep Hij hen. En God zeide tot hen: Weest  vruchtbaar en wordt talrijk; vervul de aarde"(Gen.1:27,28­). Wanneer de Bijbel het heeft over schepping van Eva, staat er:
"Hij bracht haar tot de mens"(Gen.2:22).

*  In het nieuwe testament bevestigd Christus dit sacrament:

1. Door de bruiloft te Kana in galilea bij te wonen(Joh.2).

2. Door Zijn leer, toen de Farizeeën Hem vroegen: "Is het geoorloofd zijn vrouw weg te zenden om allerlei redenen?
"Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt?
En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn.
Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet"
(Mt.19:4-6)

3. Sommige kerkvaders waren van mening dat Christus dit sacrament instelde in de 40 dagen gedurende welke Hij aan
Zijn leerlingen verscheen, na zijn opstanding, waarin Hij met hen sprak over al wat het Koninkrijk Gods betreft (Hand.1:3).

Drievoudig doel van het huwelijk

Het doel van het huwelijk is drievoudig:

*  Instandhouding en groei van de mensheid: "...man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen:
 Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde" (Gen.1:27,28). De groei van de mensheid leidt natuurlijk tot groei van de Kerk.

*  Man en vrouw helpen elkaar: "En de Here God zeide: het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken,
 die bij hem past"(Gen.2:18).

*  Na de val van de mens en de komst van de zonde in de wereld, ontstond er een ander doel, het huwelijk zou kunnen helpen om
man en vrouw te bewaren voor de verleiding van overspel. "Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt, het is goed
voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn, maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw
hebben en iedere vrouw haar eigen man. ...Maar tot de ongehuwden en de weduwen zeg ik: Het is goed voor hen, indien zij blijven,
zoals ik. Indien zij zich echter niet kunnen beheersen,laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van  begeerte te
branden"(1 Kor.7:1,2,8,9).

Het uiterlijke teken

Er zijn drie uiterlijke tekenen in dit sacrament

1. De verklaring van bruidegom en bruid voor de kerkgemeenschap dat zij "uit vrije wil" een huwelijk met elkaar willen aangaan en dat zij elkaar trouw zullen zijn tot het einde van hun leven.

2. De huwelijksplechtigheid geleid door de priester, waardoor hij Gods genade vraagt voor bruidegom en bruid.

3. De olie, waarmee bruidegom en bruid gezalfd worden tijdens de huwelijksdienst. 

De onzichtbare genade

De functie van dit sacrament is:

*  Om de huwelijksvereniging te heiligen en geestelijk te maken: "Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld"(Heb.13:4).
"Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij; dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat wete te vererven"
(1 Tes.4:3-4).

*  Om man en vrouw te helpen om verenigd te blijven en niet te scheiden, net zoals de eenheid van Christus met de Kerk eeuwigdurend is."Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet" (Mt.19:6).

*  Om man en vrouw saamhorig en elkaar trouw te laten blijven.

Verplichtingen van man & vrouw

1. Voor het huwelijk

1. Beiden dienen christenen te zijn, omdat christus' genade niet aan niet christenen gegeven kan worden, noch in dit sacrament noch in andere sacramenten.

2. Beiden dienen tot de Orthodoxe Kerk te behoren, en als één van hen dat niet is, moet hij of zij eerst toetreden tot deze Kerk.

3. Beiden moeten niet voordien een vleselijke of geestelijke relatie met een ander gehad hebben, die beletsel vormt voor hun huwelijk.

4. Elk van beiden moet de wens hebben om met de ander te trouwen. De wens van de ouders is niet voldoende. De priester hoort elk
van hen apart en openlijk te vragen of hij of zij toestemt om met de ander te trouwen.

2. Bij de huwelijkssluiting

Aangezien het huwelijk een van de kerkelijke sacramenten is,moet het door de kerk voltrokken worden. Het is de plicht van de
priesters hun gemeente te leren dat elk huwelijk binnen de kerk moet plaatsvinden en dat de kerk niet toestaat dat er enig huwelijk daarbuiten gesloten wordt.

3. Na de huwelijkssluiting

*  De echtgenoot mag slechts één vrouw hebben en de vrouw slechts één man. "En Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet
gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? En Hij zeide: Daarom zal een man zijn
vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn"
(Mt.19:4-5)

*  Als één van hen sterft, mag de ander hertrouwen. "Een vrouw is gebonden, zolang haar man leeft; maar indien haar man is
ontslapen, is zij vrij om te trouwen, met wie zij wil, mits in de Here"
(1 Kor.7:39).

*  Zij kunnen nooit scheiden behalve om één reden, nl.hoererij: "Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees.
Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een
andere trouwt, pleegt echtbreuk"
(Mt. 19:6,9).Daarom is het niemand toegestaan zijn of haar huwelijkspartner om enige andere
reden te verlaten.

De bedienaar van het sacrament

De bediening van dit sacrament is de priesters gegeven, Bisschoppen kunnen het sacrament ook toedienen.