VOORWOORD

INTRODUCTIE

HET DOOPSEL

HET VORMSEL

DE BIECHT

DE EUCHARISTIE

DE ZIEKENZALVING

HET HUWELIJK

HET WIJDINGS

Je bent hier > Home >De Zeven Sacramenten>Het vormsel

Het vormsel, dat in de Koptisch Orthodoxe Kerk het sacrament van "myron" heet, is het sacrament

waardoor de gelovige de gave ontvangt van de Heilige Geest, de enige die hem bevestigen kan in

het nieuwe leven, hem gegeven door de doop. Net als het sacrament van de doop, kan dit

sacrament nooit herhaald worden.

INSTELLING VAN HET SACRAMENT

Het werd ingesteld op basis van verschillende beloften die de Heer Jezus Christus heeft gedaan
over het schenken van de Heilige Geest. Zie hiervoor het evangelie van Johannes,
hoofdstuk 7,14,15,16, enz.

HET MOMENT VAN TOEDIENEN

Omdat de gelovige door dit sacrament wordt bevestigd in het nieuwe leven, hem gegeven na de
doop, moet het dus direct na de doop gegeven worden. Sommige kerken zeggen dat het uitgesteld moet worden tot de kinderen er rijper voor zijn. In antwoord hierop moeten de volgende opmerkingen voldoende zijn:

*   De Heilige Geest daalde onmiddellijk na de doop van onze Heer Jezus Christus op Hem neer:  "Nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en Hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen"(Mt. 3:16).

*   De apostelen hadden de gewoonte dit sacrament toe te dienen door direct na de doop de pasgedoopte de handen op te leggen.

"Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest"(Hand. 8:14-17);  "En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus. En toen Paulus hun de handen oplegde,
kwam de Heilige Geest over hen"(Hand. 19:5,6).

*   Omdat baby's in staat geacht worden de genade van de doop te ontvangen, is er geen reden hen uit te sluiten van het sacrament van myron.

*   De Bijbel verklaart dat sommige baby's al in de moederschoot vervuld waren van de Heilige Geest, bijv. Johannes de Doper
 (Luc. 1:15).

HET ZICHTBARE TEKEN

In de vroege dagen van de kerk werd dit sacrament gevierd door het opleggen van de handen. "Toen legden zij  (Petrus en Johannes) hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest" (Hand. 8:14-17); "En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen"  (Hand. 19:5,6).
Het opleggen van de handen werd later vervangen door zalving met de heilige olie (myron):  "Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen. ...En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u leert; maar gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem,  gelijk zij u geleerd heeft" (Joh. 2:20,27);
"Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft" (2 Kor. 1:21,22).Bepaalde delen van het lichaam worden met olie gezalfd, na het zeggen van bepaalde gebeden. Er wordt aangenomen dat de heilige olie voor het eerst door de apostelen werd gemaakt van de kruiden en oliŽn
die waren klaargemaakt voor het lichaam van de Heer, ten tijde van Zijn begrafenis en erna (Luc. 23:56, 24:1).
De heilige Marcus bracht een gedeelte ervan mee naar Egypte en sinds die tijd wordt, wanneer het myron bijna op is, een nieuwe hoeveelheid gemaakt door het mengen van oliŽn en kruiden, en het restje myron wordt aan het nieuwe mengsel toegevoegd. Het wordt nu gemaakt van olijfolie en bepaalde kruiden en wordt door de patriarch, bijgestaan door de bisschoppen, gewijd door het uitspreken van lange gebeden.

DE ONZICHTBARE ZEGEN

Door dit sacrament, ontvangt de gelovige het geschenk van de Heilige Geest bevestigt hem in het nieuwe leven, hem gegeven door de
doop, hem de kracht geeft in dat nieuwe leven te groeien, die hem alles leert (1 Joh. 2:20,21) en hem sterk houdt op de weg van de
waarheid.
De zeven gaven van de Heilige Geest zijn: wijsheid, inzicht, beleid, sterkte, kennis, godsvrucht en ontzag voor God (Jesaja 11:2).
De gelovige verkrijgt deze gaven door dit sacrament.

DE BEDIENAAR VAN HET VORMSEL

Het toedienen van het vormsel was oorspronkelijk voorbehouden aan de apostelen, die deze taak overdroegen aan de bisschoppen, hun opvolgers. Maar ten gevolge van de moeilijke reisomstandigheden en het feit dat de bisschoppen onmogelijk overal in de grote parochies het vormsel konden toedienen, ontstond het gebruik dat de bisschoppen de olie zegenden en daarna aan de priesters toestemming gaven te zalven en de zegen van de bisschoppen door te geven.

HET ZALVEN VAN KONINGEN

Christelijke koningen in christelijke landen worden gezalfd met de heilige olie zodat ze de speciale zegen van de Heilige Geest ontvangen, om hen met de wijsheid en hulp van God te helpen hun plichten te vervullen.
Dit was ook het gebruik in het Oude Testament waar de koningen van IsraŽl gezalfd moesten worden door de profeten.
Toen David tot koning van IsraŽl gezalfd werd, ontving hij de Heilige Geest: "SamuŽl nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders. Van die dag af greep de Geest des Heren David aan" (1 Sam. 16:13).
Het hoofd van de kerk in elk land heeft het recht zijn koningen te zalven.