VOORWOORD

INTRODUCTIE

HET DOOPSEL

HET VORMSEL

DE BIECHT

DE EUCHARISTIE

DE ZIEKENZALVING

HET HUWELIJK

HET WIJDINGS

 

Je bent hier > Home >De Zeven Sacramenten>Het doopsel


 

De doop is het sacrament waardoor iemand opnieuw geboren wordt en opgenomen wordt in de

Kerk, na drie keer ondergedompeld te zijn in het water in de naam van de Vader, de Zoon en de

Heilige Geest.

Dit is het eerste van alle sacramenten, omdat het wordt gezien als de deur waardoor de gelovige

de Kerk en het Koninkrijk van genade binnenkomt, zoals door onze Heer Jezus Christus gezegd is:

"Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest kan hij het

Koninkrijk Gods niet binnengaan" (Joh. 3:5).

Daarom moeten gelovigen dit eerst ontvangen voor zij een van de andere sacramenten kunnen

ontvangen.

Voorbeelden uit het oude testament
 

*  De Ark van Noach: "...die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden. Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop" (1 Petr. 3:20,21).

*  De besnijdenis: "In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in de doop " (Col. 2:11,12).

*  Het oversteken van de Rode Zee: "Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee" (1 Kor. 10:1,2).

Het doopsel van Johannes de Doper

Hoewel dit doopsel van de hemel kwam, was het toch "de doop der bekering tot vergeving van zonden" (Luc. 3:3). Het was om de joden voor te bereiden de Messias te aanvaarden en het was tegelijkertijd een teken van voorbereiding voor de christelijke doop.

Het dopen door de discipelen voor de dood van de Messias

In de bijbel staat dat de discipelen doopten gedurende het leven van onze Heer Jezus Christus op aarde (Joh. 4:2). Maar dit dopen diende ook om de joden voor te bereiden op de komst van de Messias.St. Johannes Chrisostomus zegt dat het precies hetzelfde was als het dopen door Johannes de Doper.

Instelling van het sacrament

Onze Heer Jezus Christus zelf stelde dit sacrament in, na Zijn verrijzenis toen Hij zei: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op (de)
aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest" (Mt. 28:18,19).

De zichtbare tekenen

De zichtbare tekenen zijn: het driemaal onderdompelen in het water en de woorden uitgesproken door de priester:
"Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest."

Er wordt met water gedoopt om de volgende redenen :

*   Onze Heer Jezus Christus werd in het water gedoopt (Mt. 3:13-16).

*   Onze Heer Jezus Christus zei: "...tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan" (Joh. 3:5).

*   De apostelen en de vroege kerk doopten met water: "Toen merkte Petrus op: Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen" (Hand. 10:47); "...en beiden daalden af in het water, zowel Fillippus als de kamerling (de Ethiopier), en hij doopte hem" (Hand. 8:38).    

*   Het werd gebruikt sinds het allereerste begin van de Kerk.

*   Water reinigt het lichaam en het doopsel reinigt de ziel.

De dopeling wordt geheel in het water ondergedompeld

*   Onze Heer Jezus Christus werd op deze wijze gedoopt: "Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water" (Mt. 3:16).

*   De vroege kerk in de apostolische tijd doopte ook op deze wijze: En beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling (de Ethiopier), en hij doopte hem" (Hand. 8:38). Ongetwijfeld had de Ethiopier water bij zich in zijn koets en dat had Filippus kunnen gebruiken om hem te besprenkelen, als het dopen door besprenkelen was toegestaan.

*   In het Grieks wordt dit sacrament Baptisma genoemd. Het is afgeleid van een werkwoord dat natmaken en onderdompelen betekent.

*   De doop lijkt op het sterven en begraven worden met onze Heer Jezus Christus. Het begraven van een dood lichaam betekent, het geheel in het graf leggen. "Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in
nieuwheid de levens zouden wandelen"
(Rom. 6:3,4).

*   Daarom houdt de Koptische Kerk zich vast aan het dopen door onderdompeling en vindt zij het niet juist om te dopen door besprenkeling.

DE ONZICHTBARE ZEGENING

*   Wedergeboorte:  "Jezus antwoordde en zeide tot hem:  Voorwaar, voorwaar,  Ik zeg u, tenzij iemand  wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot Hem:  Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde:  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan" (Joh. 3:3-5).
Om deze reden noemt de apostel Paulus de doop wedergeboorte:  "...heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest"

(Titus 3:5).

*   Vergeving van zonden:  "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus,tot vergeving van uw zonden"(Hand. 2:38)

*   Reiniging en Heiliging:  "Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God"(1 Petrus 3:21);  "Evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord" (Efeziers 5:25,26).

*   Redding:  "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden"(Mc. 16:16);  "Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus" (1 Petr. 3:21).

*   Aanname:  "Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed" (Gal. 3.26,27).

ÉÉN DOOPSEL

Onze kerk leert dat degenen die op de juiste manier gedoopt zijn, niet opnieuw gedoopt moeten worden.
Paulus bevestigt dit :  "Een Heer, een geloof, een doop" (Ef. 4:5). De redenen waarom een doop niet herhaald moet worden:

*   De doop is het herboren worden of wedergeboorte. Omdat de mens lichamelijk slechts een keer wordt geboren, kan hij ook geestelijk niet vaker dan een keer geboren worden.

*   De doop is deel hebben aan de dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus.  "Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen" (Rom. 6:4);  "...daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt" (Col. 2:12)
En onze Heer Jezus Christus stierf en verrees slechts eenmaal. Ook wanneer christenen het geloof verwerpen en vervolgens weer terugkeren naar de kerk,hoeven ze niet opnieuw gedoopt te worden.
In dat geval is het voldoende dat ze deelhebben aan de twee sacramenten van biecht en de heilige communie.

KINDERDOOP

Sommige kerken zeggen dat alleen volwassenen gedoopt kunnen worden. Onze kerk gelooft dat ook baby's gedoopt moeten worden en wel om de volgende redenen:

*   Baby's zijn erfgenamen van Adams zonde en het is nodig hen daarvan te reinigen door de doop.

*   In het Oude Testament moesten baby's besneden worden om toegelaten kunnen worden tot Gods Verbond. Omdat besnijdenis een soort doop was, moeten baby's nu gedoopt worden om als leden van de kerk aangenomen te worden. Men moet bedenken dat de besnijdenis die, "een bezegeling van het  geloof was" (Rom. 4:11) werd gedaan bij kinderen die nog niet in staat waren bewust te geloven. Dit teken maakte hen tot ontvangers van de zegeningen van het Verbond met God.

*   God sloot baby's niet uit van het ontvangen van grote zegeningen, bijvoorbeeld:  Jeremia werd gewijd voor hij in de moederschoot gevormd was (Jer. 1:5); Johannes de Doper werd vervuld van de Heilige   Geest toen hij nog in de schoot van zijn moeder was
(Luc. 1:15).

*   In de apostolische tijd werden hele gezinnen gedoopt en er zijn ongetwijfeld baby's  in die gezinnen geweest, zoals in de families van Cornelius (Hand. 10:48), Lydia (Hand. 16:14,15), de gevangenenbewaarder (Hand. 16:33), het gezin van Stefanus
(Kor. 1:16), enz.

*   Dit was de traditie in de kerk sinds de vroegste eeuwen, zoals blijkt uit de geschiedenis en de brieven van de kerkvaders.
Origenes zei:  "De apostelen gaven de traditie van het dopen van baby's ook door aan de kerk, omdat baby's gedoopt worden voor de vergeving van de zonden, om de erfzonden af te wassen". Men zegt:  "het dopen van baby's is een apostolische traditie."
In de apostolische overleveringen, lezen we:  "Ze zullen de kinderen eerst dopen. Als ze zelf kunnen antwoorden, laat ze antwoorden. Maar als ze dat niet kunnen, laat hun ouders antwoorden of iemand van hun familie."

*   De kerk van onze Heer Jezus Christus op aarde is samengesteld uit al diegenen die het geloof in Hem belijden en gehoorzamen aan Zijn wetten, tezamen met hun kinderen.

DE DOOP DOOR BLOED

Martelaren, wier bloed vergoten is omwille van onze Heer Jezus Christus voordat ze gedoopt waren, worden beschouwd deze doop
 wel ontvangen te hebben volgens de verklaring van onze Heer:  "een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is" (Mt. 10:32). En ook:  "Ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden" (Mt. 16:25).

DE BEDIENAAR VAN HET DOOPSEL

Het recht om het doopsel te bedienen werd oorspronkelijk gegeven aan de apostelen, door onze Heer Jezus Christus zelf:  "Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn dicipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest"
(Mt. 28:19). Later werd dat recht overgedragen aan de bisschoppen en daarna aan de priesters.

VERPLICHTINGEN VAN DE GEDOOPTE

Voor de doop moet men openlijk verklaren:

*   Zijn berouw:  "En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de Naam van Jezus Christus"
(Hand. 2:38). In zijn bekentenis van berouw moet hij ook verklaren dat hij Satan en al zijn werken heeft afgezworen.

*   Zijn geloof in de Heer Jezus Christus: "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden" (Mc. 16:16). In zijn bekentenis van geloof moet hij de geloofsbelijdenis uitspreken.

*   Maar bij baby's, die natuurlijk niet in staat zijn berouw of geloof te belijden voor de doop, moeten de ouders, peetvaders of peetmoeders voor hen deze verklaring afleggen en beloven hen op te voeden in de  leer en de vermaningen van de Heer.