VOORWOORD

INTRODUCTIE

HET DOOPSEL

HET VORMSEL

DE BIECHT

DE EUCHARISTIE

DE ZIEKENZALVING

HET HUWELIJK

HET WIJDINGS

Je bent hier > Home >De Zeven Sacramenten> De Ziekenzalving

1. De zalving der zieken is het sacrament waarbij de priester het lichaam van de zieke zalft, terwijl hij vraagt om goddelijke genade om zowel het lichaam als de ziel te genezen.

2. Het verschil tussen dit sacrament en dat van de biecht is dat het laatste wordt toegediend aan alle christenen en om geestelijke ziekten te genezen, terwijl het eerste alleen aan zieken wordt toegediend om lichamelijke en geestelijke ziekten te genezen.

3. Sommigen zijn van mening dat St. Jacobus deze zalving  noemde als een gewone manier om zieken te genezen. In antwoord hierop verklaren wij het volgende:

*  Als het een gewone manier was om zieken te genezen, dan had iedereen met olie kunnen zalven, Maar St. Jacobus zegt dat het priesters moeten zijn die zalven.

*  En de genezende kracht wordt niet louter en alleen aan de olie toegeschreven, maar ook aan het gebed: "...Opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Vader. En het gelovige gebed zal de zieke gezond maken" (Jac.5:14,15).

*  Bovendien staat er direct daarna: "En mocht hij in zonden zijn dan worden zij hem vergeven"(Jac.5:15). Deze vergeving kan nooit alleen door de olie verleent worden, maar ook door het gebed.

4. Anderen zeggen dat het een gave van genezing was, die alleen aan de apostelen gegeven was. Als antwoord is het voldoende te zeggen dat St. Jacobus niet over deze zalving spreekt als een speciaal privilege dat de apostelen verleend werd, maar als een sacrament dat altijd door priesters toegedient zou worden.

Instelling van het sacrament   

Dit sacrament werd door de Heer zelf ingesteld:

1. Omdat er werd gezegd over de apostelen:"En zij dreven vele boze geesten uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen"(Mc.6:13). Het spreekt natuurlijk vanzelf dat zij door  de Heer op hun eerste zending uitgezonden werden, zij door Hem onderricht waren om deze dingen te doen.

2. En in zijn brief zegt St. Jacobus (Jac.5:14,15): "Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed  zal de leider gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.
" Wij mogen toch als vanzelfsprekend aannemen dat de apostelen geen eigen evangelie predikten, maar datgene wat zij van de Heer zelf ontvangen hadden. "Want ik maak u bekend broeders, dat het evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus"(Gal.1:11,12).

3. Bovendien pretendeerden de leerlingen niet dat zij de kerkelijke sacramenten (mysteriŽn) hadden ingesteld, maar noemden zij zich slechts "dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd" (1 Kor.4:1).En indien het niet duidelijk en afdoende in de bijbel genoemd is dat Christus dit sacrament of enig ander sacrament heeft ingesteld, dan is dat omdat er nog vele andere dingen door Hem gedaan zijn die niet beschreven zijn (Joh.21:25).

4. De kerkvaders zeiden dat het sinds de eerste eeuwen als kerkelijk sacrament gebruikt is.

5. Protestantse historici verklaren dat "Wanneer de vroege christenen ernstig ziek waren, riepen zij de priesters van de kerk, en na hun zonden beleden te hebben werden zij door hen gezalfd met olie."

Het uiterlijke teken

Er zijn twee uiterlijke tekenen in dit sacrament:

*  De olie, waarmee de zieke gezalfd word. Voordat het gebruikt wordt om zieken te zalven, moet het gewijd worden door middel van bepaalde gebeden.

*  De gebeden die aan God opgedragen worden voor het genezen der zieken. Er zijn bepaalde gebeden, zeven in getal, die door de kerk voor dit sacrament opgesteld zijn. Behalve deze gebeden worden er ook bepaalde stukken uit de Bijbel gelezen.

De onzichtbare genade

De onzichtbare genade die door dit sacrament verleend wordt,is de genezing van lichaam en ziel

De bedienaar van dit sacrament

Hoewel dit dienstwerk aan priesters gegeven werd, kunnen natuurlijk ook bisschoppen dit sacrament toedienen als zij dit willen. Maar het werd aan priesters verleend omdat zij in  direct contact staan met de gemeente.