D e  H e i l i g e  L i t u r g i e

Wij gaan naar de kerk om te communie te gaan. Met de engelen, loven en danken wij God.
Wij bidden voor de hele wereld en wij vragen de gebeden van de engelen en van de heiligen.

‘sMorgens bidden wij het ochtend wierook gebed. Wij bieden wierook, lofzang en gebeden aan.
Wij bidden de psalmen. De priester kiest “Het Lam” uit, dat wil zeggen, het brood dat “Het Lichaam van onze Heer de Messias zal worden. Op dat moment, vraagt iedereen God’s genade en zingt: “Kyrie Eleison” = “Heer ontferm U over ons.”

De priester slaat driemaal het kruis teken over het brood en de wijn. De priester staat vóór het
altaar en bidt voor de vrede en de opbouw van de Universele kerk. ( De kerk over de hele wereld.) Dan loopt hij rond het altaar en bidt om genade.

De diakens lezen enkele hoofdstukken uit de heilige bijbel:

1.      Een lezing uit één van de brieven van St. Paulus.
2.      Een lezing uit de algemene brieven (dit zijn de brieven van St. Jacobus, of uit St. Petrus, of uit St. Johannes, of uit St. Juda).
3.      Lezing uit de Handelingen van de apostelen.
4        Een aantal verzen uit één van de psalmen.
5        Lezing uit één van de vier evangelieën.

De priester bidt “Het verzoenings gebed” en dankt onze Heer Jezus die ons verzoend heeft
met Zijn Vader, met de hemelse machten en ons mensen met elkaar. Daarom geven wij elkaar
de apostolische groet.

De priester vraagt ons: “Verheft Uw harten”. Op zo’n moment, voelen wij ons in de hemel
en dat wij, met de hemelse wezens, deelnemen in het loven van God.  Wij zingen dan de lofzang van de Cherubijnen en zeggen: “Heilig, Heilig, Heilig” .
Wij loven de Heer omdat Hij voor ons is mens geworden. Hij is gekruisigd, begraven,
verrezen uit de doden en opgevaren naar de hemel. En Hij zal wederkomen om ons te oordelen.

De priester slaat het teken van het kruis op het brood en de wijn en spreekt dezelfde
woorden die onze Heer de Messias gesproken heeft: “Dit is Mijn Lichaam…….,
“Dit is mijn Bloed………..” Ook vraagt hij aan de Heilige Geest om het brood en de wijn te heiligen en de gelovigen te heiligen zodat zij waardig gevonden worden om  deel te hebben aan deze heilige sacramenten.

En omdat onze Heer Jezus Christus aanwezig is op het altaar, bidden wij voor  de vrede van
de kerk, voor de bisschoppen en de priesters, voor de vrede van de wereld, voor de rivieren,
de winden, de planten. Wij vragen ook de gebeden van de heiligen, en wij bidden voor de zielen van degenen die deze wereld verlaten hebben.

Voordat wij te communie gaan, verkondigen wij ons geloof. Gedurende de communie, zingen wij psalm 150, en andere gezangen.Aan het einde van de mis, zegent de priester
ons voordat wij de kerk verlaten.

Dhr.Magdy & Nawal Ramzy


KERST EN EPIFANIE IN DE KOPTISCH ORTHODOXE KERK