De Heer is Aanwezig

     ...   ..     . ..     .....     ....

 

De preek die in de Kathedraal in Cairo op de avond van woensdag 22-12-2004 werd gegeven

 Paus Shenouda III

Ik zou u willen danken broers en alle geliefden. Ik ben niet alleen nu aanwezig met u maar jullie zijn altijd in mijn hart. Ik leefde al mijn dagen in uw harten en ik leef nog daar... En toen ik naar het klooster ging nam ik u allen met mij mee in mijn hart en gedachten. Voor u ben ik hier, en voor u ga ik daar... Ik nam u mee in mijn hart en mijn gedachten, u en uw pijnen en problemen om deze vóór God en vóór de autoriteiten te plaatsen. God zij dank sommige van deze problemen zijn opgelost en sommigen hebben nog een oplossing nodig. De studenten of de jongeren die in gevangenis zijn, zonder enige misdaad te hebben gedaan, zal ik droevig voor hen blijven en zal blijven voor hen bidden tot zij allen uit de gevangenis zijn. En wat mensen niet kunnen oplossen, zal God wel oplossen. Wij weten dat God altijd met ons is en wij vertrouwen op hem en geloven in Zijn werk en wachten op de Heer.

*******

U weet dat in elke ontbering ik drie uitingen doe: "De Heer is aanwezig". "Alles werkt voor het goed", en "Er komt we een eind aan".

En vanavond zou ik over  "De Heer is aanwezig" willen spreken. Van het theologische en dogmatische standpunt, geloven alle geloven in de wereld dat De Heer is aanwezig. Maar ik wil vandaag spreken over het gevoel van de aanwezigheid van God in ons leven en over Zijn werk in ons. "De Heer is aanwezig" betekend dat God ziet, God hoort, en dat God weet wat er gebeurt. De Heer zal handelen en zal de zaken nooit onafgemaakt laten. De Heer is overal, met iedereen, en is aanwezig bij elke gelegenheid. En wij zijn gewend om de hand van De Heer in ons leven duidelijk te zien. Wij zagen God telkens binnen te stappen in ons leven en dat is ons geloof. Wij handelen zaken niet veel met mensen maar wij handelen ze meer met God zelf.

********

De Heer is aanwezig als Pantocrator. En wij vermelden dit in onze gebeden. Pantocrator betekent, die dat allen in Zijn hand heeft, allen in de palm van Zijn hand. Alle mensen zijn in de hand van De Heer. Geloof me, zelfs de duivel en alle kwade worden door God zelf geregeerd en daarvoor grenzen trekt. Anders, als de sterken de zwakken overheersten zouden de mensen nooit in de wereld kunnen leven. Maar de Heer komt ertussen met al Zijn macht.  De Heer schepte het heelal en verliet het niet maar hij regeert het. Ik zeg constant aan iedereen: u bent niet alleen. U bent in het leven en De Heer is met u. Hij verlaat u nooit voor geen enkel ogenblik noch voor een oogwenk lang.

*******

"De Heer is aanwezig" want hij is onze Herder. En dat zegt de Psalmist in de psalm: "De Heer is mijn herder; mij ontbreekt niets; Hij doet mij neerliggen in grazige weiden; Hij voert mij rustige wateren". En zegt ook "Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad; want gij zijt bij mij;" (Ps. 23).

En de Heer zegt in het boek van Ezekhil: "Ik zelf zal mijn schapen weiden, ik zelf zal ze doen neerliggen. de verloren zal ik zoeken en de afgedwaald terughalen; de gewonden zal ik verbinden en de zieke versterken. Ik zal ze weiden zoals het behoort." (Ez. 34:15, 16). Wij vertrouwen op de zorg van De Heer. Wij vertrouwen op hem in alles. Zelfs in Zijn "stok en Zijn staaf" en wij zeggen:  "zij vertroosten mij". Wij vertrouwen op de woorden van de Heer Jezus over Zijn kudde: "niemand zal zij uit Mijn hand roven.. en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders" (Joh. 10:28, 29).

*******

En wanneer wij zeggen "De Heer is aanwezig" bedoelen wij dat Hij de bewaarder en de verdediger is. En wij lofzingen altijd  uit de psalm "De Heer zal u bewaren, De Heer zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren.. (Ps. 121). Het is een uitdrukking die de beschermerengel aan elke mens zegt terwijl hij bidt. Of de biddende persoon zegt het zelf om  rust en troost te krijgen.

De Heer zei aan onze vader Jacob: "Ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar u gaat, en ik zal u wederbrengen naar dit land" (Gen. 28:15). Hij is ook degene die de profeet Jonas in de buik van de vissen heeft bewaarde en de drie jongelingen in het brandende vuur zodat geen haar op hun hoofd is geschroeid (Dan. 3) en heeft Danil gered in het hol van de leeuwen zodat hij zong "Mijn God heeft Zijn engel gezonden en de muil der leeuwen toegesloten" (Dan. 6:22).

De Heer is Hij die Jozef  van zijn broers gered heeft toen zij hem gooide in de put, en toen hij als slaaf aan Potifar was verkocht en hem bewaard heeft in de gevangenis en heeft hem geerd zodat hij tegen zijn broers kon zeggen: "gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht,"(Gen. 50:20).

Wij geloven dat De Heer ons van de duivel, van zonden en van bekoringen redt. Hij redde St. Athanasius toen hij vier keer werd verbannen, St. Johannes in zijn ballingschap in het eiland Patmos en Hij is aan hem verschenen en hem vele visioenen toonde. Zelfs de kinderen, zegt hij over hen in de psalm: "De Heer bewaart de eenvoudigen" (Ps. 116:6). Wij worden ook verontrust als wij vergeten dat De Heer aanwezig is en dat Hij ons bewaart. De geschiedenis van De Heer is in onze gedachten bewaard en het is een lange geschiedenis die wij niet zullen vergeten. Ik wens dat elke n van ons met zich zit en herinnert hoeveel keer De Heer hem bewaarde en prijst de Heer en zegt: "Zegen Loof de Heer,  mijn ziel; en al wat in mij is, Zijn heilige naam; loof de Heer,  mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; " (Ps. 103:1, 2).

*******

In de uitdrukking "De Heer is aanwezig" herinneren wij dat de Heer zorgt voor iedereen. Het is De Heer die zei: "Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt,  en ik zal u rust geven." (Mat. 11:28). Ook de Psalmist zegt: "Werp uw bekommernis op de Heer, Hij zal voor u zorgen" (Ps. 55:23) en ook: "De Heer antwoorde u ten dage der benauwdheid" (Ps. 20:1). De Heer, in wie wij geloven, heeft een groot kenmerk en dat is:"rustgever aan de onrustige." Zo "Wacht op de Heer, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Heer." (Ps. 27:14) want God is Hij die voor allen zorgt.

Hij zorgt zelfs voor de dieren en de vogels, zelfs voor de worm die zich onder een steen bevindt. "Die het vee zijn voeder geeft,

 

 de jonge raven, als zij roepen." (Ps. 147:9) Zelfs "de vogelen des hemels: zij  zaaien niet en maaien niet en brengen niet  bijeen in schuren, toch voedt uw hemelse Vader die." (Mat. 6:26). En over de mussen zegt hij: " Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet n daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader. En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld." (Mat. 10:29). De Heer zorgde voor de dieren en de vogels in de Ark van Noach  en zorgde voor Noach ook. Hij zorgt ook voor de vlinders en gaf ze mooie kleuren. "zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als n van deze" (Mat. 6:29). Hij zorgt ook voor de zingende vogels en gaf hen mooie stemmen zonder dat ze om vragen. Hij zorgt voor de bij en gaf het de kunst van het maken van honing en het organiseren van haar werk. Hij zorgt voor de pauw en gaf het schoonheid in zijn veren. Als het zo met dieren en vogels is, dan hoe veel meer zal God voor de mens zorgen!

De Heer zorgt voor ons meer dan wij dat voor onszelf doen! En wij leven in dit geloof. Hij zegt: "ik zal u niet begeven en u niet verlaten" (Jos. 1:5). Daarom rekenen wij op Hem en Zijn belofte die zegt: "Als een moeder haar kind vergeet zal ik u niet vergeten".

En hij zorgt voor ons door Zijn engelen en hun bescherming van ons. De psalmist zegt: "Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. (Ps. 91:11, 12). en in onze dagelijkse gebeden zeggen wij: "Omgeef ons met Uw heilige engelen, waardoor wij, geleid en bewaard zijn in hun heerscharen". En wij geloven in de beschermerengel die elke mens bewaakt. En wij hebben een continue relatie met de engelen.

*******

En in het zeggen dat De Heer is aanwezig, herinneren wij Gods tederheid en genegenheid. Als De Heer teder is met vogels en insecten, dan hoeveel meer zal Hij met de mens zijn. De Heer is de mens zo genegen dat Hij gaf de mens hersenen, geest en wil. Hij  gaf hem ook een geweten en beloofde hem het eeuwige leven. Hij gaf hem de zegen, het gezag, de volharding en Hij gaf hem  wat hij niet vroeg en meer dan wat hij om vroeg. En wanneer hij huilt, veegt De Heer zijn ogen droog.

*******

Als De Heer zo in Zijn tederheid is, waarom dan stelt hij ons op de proef? De Heer staat beproeving toe wegens hun voordelen. St. Jacobus zegt: "Het moet u tot grote blijdschap stemmen broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat" (Jac. 1:2). Iedere beproeving die wij ondergaan moeten de redenen daarvan achterhalen en weten hoe wij het moeten behandelen?.

Van de voordelen van beproevingen is dat zij ons tot n hart maken en brengen ze ons dichter bij elkaar. In de laatste tien dagen, in het klooster, heb ik meer dan 1800 priesters van vele bisdommen, en 63 metropolieten en  bisschoppen ontmoet naast vele die mij telefoneerden. En zo brengt de beproeving ons samen. Wij denken met n gedachte. En zien wat onze problemen zijn en proberen die met een geest op te lossen. En in deze bijeenkomst Zijn wij vergezeld door 45 zijn metropolieten en de bisschoppen en 240 priester.

Ook onder de voordelen van beproevingen is dat wanneer is dat wij beginnen met ons zelf van binnenuit af te rekenen, en ons met God te verzoenen als wij verre van hem waren. En ook in beproevingen, zien wij dat de mensen in hun vasten, gebeden en in het nemen van de heilige communie verzoenen zij zich met God zodat zij hem zonder schaamte hem om hulp kunnen vragen. Volgens Zijn gezegde: "Keer terug naar mij, dan zal ik terug naar jullie terugkeren" (Mal. 3:7). Ook onder de voordelen van beproevingen is dat zij dingen aan ons openbaren en ons een duidelijkere visie geven.

*******

Ook onder de voordelen van beproevingen ook is dat wij de hand van De Heer zien werkend met ons en met anderen. In beproevingen ook krijgen wij een geestelijke ervaring waardoor wij zien dat De Heer aanwezig is. Wij, broers & zusters, leren De Heer en Zijn werken kennen in de praktijk niet alleen door theologie boeken of dogma boeken maar gedurende onze hele leven. Wij geloven in God niet alleen door wat  de boeken over Hem vertellen, maar wij geloven meer in de God die wij in ons leven zien alsof hij met ons aanwezig is en wij zien hoe hij werkt en wij bewonderen Zijn macht en wijsheid. Gezegend is Heer in al Zijn werk met ons...

Door beproevingen doen wij geestelijke ervaring met God en de gebeurtenissen op. Het is een school dat wij de school van beproevingen noemen. Een geestelijke school. En elke persoon die door beproevingen gaat groeit in kennis, wijsheid en ervaring. En gaat in een opleiding in hoe te handelen in bepaalde situaties en te zien hoe zij voor hem worden opgelost.

En in beproevingen zien wij het vers die zegt: "Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk "(Mar. 10:27).

*******

En wanneer wij beproevingen beschouwen zien wij dat zij allen voor het goed zijn. Zoals de bijbel zegt: "God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben." (Rom. 8:28).

En beproevingen, mijn broers & zusters, zijn geen bewijs van verlating maar zij komen met hulp. Beproevingen zijn altijd binnen de grenzen van onze draag mogelijkheden. Zij komen altijd met een uitweg, zoals de bijbel zegt: "God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. (1 Kor. 10:13).

*******

En wij zien altijd de beproevingen met vrede in onze hart. De kwestie, natuurlijk, vergt wijsheid in actie, met vrede in onze hart. Wij proberen om een oplossing te vinden. En wanneer het moeilijk is om n te vinden, zetten wij het probleem in de handen van De Heer. Of wij zetten De Heer tussen ons en het probleem zodat wij De Heer zien en niet het probleem. En wij voelen dat De Heer met ons aanwezig is. Wij laten onze problemen in Zijn handen en wij geloven in Zijn teder hand die vol is met liefde.

Daarom vragen wij God om de resterende kwesties te behandelen. En wij hopen dat Hij daarvoor een oplossing vindt.

 


              22-12-2004

Vertaald door : Dhr.Magdy  Ramzy